Monday, June 16, 2008

"Atomic Bomb or Not Atomic Bomb, That's the Question!"

:مناظره رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی با دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان

!سئوال اصلی اینست

دنبال بمب اتم هستیم یا نیستیم؟

در پیک نت سخنان مردک نفرت انگیز رمضان زاده را خواندم و واویلااز این همه بی شرفی این اصلاح طلبان قرمساق نفرت انگیز این رمضان زاده مادرجنده داره رو به دار و دسته مصباح میگه که :خاک بر سر شما کنند که نیت خود را رو کردید و همه متوجه شدندکه میخواهید بمب بسازید ما ( اصلاح طلبان ) هم غرب را راضی !!!! نگه داشتیم و هم کار خودمان را کردیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!هم مذاکره کردیم و (( ظاهرا )) به سخنان سازمان ملل گوش !!!!و هم هرچی خواستیم برای بمب وارد کردیم !!!!!!!!حقیقتا با خواندن این سخنان گویا آب سردی به سراپای من ریختند اینان همان آنانند به جان نانا فقط ابراهیم کونده نبوی است که رویای اینان را می بیند !!!!داره رسما به ما مردم شهروندی که از هیچ نکته ای راجع به انرژییا بمب هسته ای خبری نداشتیم میگوید که ما سر غرب را کلاهمیگذاشتیم تا بمب خود را بسازیم دوستان و هموطنان این را با زبان خود میگویند و برای ما هیچ چاره ایجز بریدن دستان کثیف این مزوران و دروغگویان و بیگانه با ما مردم از سیاست ایران نمی گذارند پریود ............نانا زولا

No comments: